ESCORIO 150 EC 1L SYNTHOS

Sztuk w magazynie: 0
Cena: 98,40 zł 98.40
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
ilość szt.
Zyskujesz 1 pkt [?]

towar niedostępny

Ocena: 0
Producent: Synthos
Kod produktu: 127307002

Opis

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butylowy zaliczana jest do grupy A.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A, co powoduje zahamowanie procesu biosyntezy lipidów. Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Środek należy stosować na chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie w fazie 4-10 liści. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka na perz właściwy może ulec obniżeniu.

Stosowanie środka pojedynczo:

Chwasty wrażliwe:

  • 0,75 l/ha samosiewy zbóż 
  • 1 l/ha chwastnica jednostronna
  • 2,5 l/ha perz właściwy

Chwasty średniowrażliwe:

  • 1 l/ha miotła zbożowa
  • 2 l/ha perz właściwy

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Rzepak ozimy

Termin stosowania: środek stosować jesienią, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBC 12-14).

- samosiewy zbóż

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Środek zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC: Esorio 150 EC w dawce 0,5l/ha + Oleo 84 EC w dawce 1,5 l/ha.

- perz właściwy (w fazie 4-6 liści)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Środek zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC: Esorio 150 EC w dawce 1,5l/ha + Oleo 84 EC w dawce 1,5 l/ha.

- miotła zbożowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Środek zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC: Esorio 150 EC w dawce 0,75l/ha + Oleo 84 EC w dawce 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta głowiasta biała

Termin stosowania: środek stosować po przyjęciu się rozsady od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów .

- samosiewy zbóż, perz właściwy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak cukrowy

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści (BBCH 12-18)

- samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

rzepak ozimy - 90 dni,

kapusta – okres karencji określa termin ostatniego zabiegu wykonywany w fazie BBCH 14,

burak cukrowy - okres karencji określa termin ostatniego zabiegu wykonywany w fazie BBCH 18,

1. Środek stosować tylko w odmianach późnych kapusty głowiastej białej.

2. Po zastosowaniu środka w celu zwalczania perzu właściwego nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby przez okres jednego miesiąca.

3. Po zastosowaniu środka w burakach przerywkę można wykonać nie wcześniej, niż po upływie 2 tygodni od zabiegu.

4. Herbicydy, których nie wolno mieszać ze środkiem stosować w zalecanych dawkach i terminach, ale na co najmniej 7 dni przed lub w 7 dni po zastosowaniu przedmiotowego środka ochrony roślin.

5. Strategia zarządzania odpornością:

Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ACC-azy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

– stosować rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

– stosować mieszanki herbicydu z grupy ACC-azy z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin.

6. Środka nie stosować:

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np.: kukurydza, zboża);

– gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby, szkodniki, po upływie 30 dni można uprawiać rośliny dwuliścienne.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć .

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną (kombinezon), zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Kapusta głowiasta biała

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Rzepak ozimy, burak cukrowy

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w oryginalnych opakowaniach,

− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

− w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Opinie o produkcie (0)

Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl